REKRUTACJA do Projektu “Integralny rozwój zagrożonych wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci”

Ogłoszenie small

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2016 r. uruchamiamy rekrutację do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne,

„Integralny rozwój zagrożonych wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci”

nr umowy o dofinansowanie projektu: RPLD.09.02.01-10-B018/15-00

Zapraszamy wszystkie zainteresowane informacje pod numerem 601 26 30 88 lub osobiście w biurze projektu Łódź ul. Moniuszki 4a lok 211

Pełen Regulamin dostępny jest tutaj

http://www.rodziceprzyszlosci.pl/pobieralnia/Regulamin.pdf

Warunki udziału w projekcie:
1. wiek dziecka – 6-12 lat

2. zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego (na terenie pow. Zgierskiego oraz na terenie miasta Łodzi)

3. zagrożenie ubóstwem lub/i wykluczeniem społ. przynajmniej z jednego powodów wymienionych w WMIiR

a) Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
– ubóstwo;
– sieroctwo;
– bezdomność;
– bezrobocie;
– niepełnosprawność;
– długotrwała lub ciężka choroba;
– przemoc w rodzinie;
– potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
– bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub        wielodzietnych;
– trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
– trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
– alkoholizm lub narkomania;
– zdarzenie losowe i sytuacji kryzysowej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.o zatrudnieniu socjalnym;
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;