Integralny rozwój zagrożonych wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci

ciąg znaków RPO kolor

Z przyjemnością informujemy, iż od dnia 1 lipca 2016 r. będziemy mieli przyjemność realizować projekt „Integralny rozwój zagrożonych wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne, nr umowy o dofinansowanie projektu: RPLD.09.02.01-10-B018/15-00

Przedmiotem projektu jest powstanie i funkcjonowanie 4 placówek opieki dla dzieci.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu dla 360 dzieci (w tym 162 dziewcząt i 198 chłopców) z terenu m. Łodzi i powiatu zgierskiego do placówek opieki, zwiększających ich integrację społeczną i przeciwdziałających rozwoju patologii w ich środowisku.

Dofinansowanie ze środków UE: 1 699 586,42 PLN
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 123 977,02 PLN

Grupą docelową projektu są dzieci w wieku 6-12 lat z terenu woj. łódzkiego zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Działania przewidziane do realizacji w niniejszym projekcie:
1. Organizacja pracypoza terenem placówek
2. Organizacja pracy opiekuńczej placówek
3. Organizacja pracy specjalistycznej placówek.
Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie integracji społecznej tych dzieci oraz przeciwdziałanie rozwojowi różnorodnych patologii w ich środowisku poprzez objęcie ich wsparciem w rozwianiu kompetencji kluczowych, opieką psychologiczną oraz działaniami animacyjnymi i socjoterapeutycznymi.