Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – oligofrenopedagodzy

ciąg znaków RPO kolor

ROZEZNANIE RYNKU

(szacowanie wartości zamówienia)

w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne, w ramach projektu „Integralny rozwój zagrożonych wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci” nr umowy o dofinansowanie projektu: RPLD.09.02.01-10-B018/15-00

Zamawiający:

Fundacja Rodzice Przyszłości
ul. Kopernika 67/69 lok. 14
90-553 Łódź

W ramach procedury rozeznania rynku zamawiający zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny za usługę wychowawcy w placówce opieki dla dzieci w wieku 6-12 lat, w tym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

1. Zakres zamówienia
Usługa wychowawcy dla łącznie 30 dzieci w wieku 6-12 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zakres obowiązków to opieka nad dziećmi przebywającymi w placówce, czuwanie nad ich bezpieczeństwem, pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowaniu się do lekcji na następny dzień, nadrabianiu braków w nauce.

2. Wymagania:
wykształcenie kierunkowe lub podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki

3. Miejsce świadczenia usługi
Usługa będzie świadczona w placówce opieki w Łodzi, przy ul. Jaracza 44/46

4. Wymiar zajęć
Usługa będzie świadczona w dni robocze, również w okresie ferii zimowych (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) w godzinach od 13:00 do 19:00.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub odwołania rozpoznania rynku gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia.

Szacowanie wartości zamówienia prosimy składać do dnia 14.09.2018 do godziny 16:00 osobiście bądź listownie :

Fundacja Rodzice Przyszłości
ul. Moniuszki 4A lok. 211
90-111 Łódź