Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – wychowawcy

ciąg znaków RPO kolor

ROZEZNANIE RYNKU

(szacowanie wartości zamówienia)

w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne, w ramach projektu „Integralny rozwój zagrożonych wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci” nr umowy o dofinansowanie projektu: RPLD.09.02.01-10-B018/15-00

Zamawiający:

Fundacja Rodzice Przyszłości
ul. Kopernika 67/69 lok. 14
90-553 Łódź

W ramach procedury rozeznania rynku zamawiający zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny za usługę wychowawcy w placówce opieki dla dzieci w wieku 6-12 lat.

1. Zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wychowawcy dziecięcego w placówce będącej alternatywną formą opieki dla dzieci 6 godzin dziennie w godzinach od 13:00 do 19:00 każdego dnia od poniedziałku do piątku w okresie od września 2017 roku do końca czerwca 2018 roku. Do obowiązków wychowawcy będzie należało czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci przebywających w placówce oraz pomaganie w odrabianiu prac domowych i przygotowywania się do lekcji.
Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdów do miejsca realizacji zamówienia. Miejsce oraz godziny świadczenia usługi Wychowawcy mogą ulec zmianie w trakcie realizacji projektu.

2. Wymagania:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie przez Wykonawcę następujących wymogów:
– wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjackie) preferowany kierunek: pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku
– przygotowanie pedagogiczne

3. Miejsce świadczenia usługi
Usługa będzie świadczona w placówce opieki w Aleksandrowie Łódzkim

4. Wymiar zajęć

Usługa będzie świadczona w dni robocze, również w okresie ferii zimowych i wakacji (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) w godzinach od 13:00 do 19:00.

 

Szacowanie wartości zamówienia prosimy składać do dnia 11.09.2017 do godziny 16:00 osobiście bądź listownie :

Fundacja Rodzice Przyszłości
ul. Moniuszki 4A lok. 211
90-111 Łódź