Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – wychowawcy

ciąg znaków RPO kolor

ROZEZNANIE RYNKU

(szacowanie wartości zamówienia)

w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne, w ramach projektu „Integralny rozwój zagrożonych wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci” nr umowy o dofinansowanie projektu: RPLD.09.02.01-10-B018/15-00

Zamawiający:

Fundacja Rodzice Przyszłości
ul. Kopernika 67/69 lok. 14
90-553 Łódź

W ramach procedury rozeznania rynku zamawiający zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny za usługę wychowawcy w placówce opieki dla dzieci w wieku 6-12 lat.

1. Zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wychowawcy dziecięcego w placówce będącej alternatywną formą opieki dla dzieci 6 godzin dziennie w godzinach od 13:00 do 19:00 każdego dnia od poniedziałku do piątku w okresie od września 2018 roku do końca czerwca 2019 roku. Do obowiązków wychowawcy będzie należało czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci przebywających w placówce oraz pomaganie w odrabianiu prac domowych i przygotowywania się do lekcji.
Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdów do miejsca realizacji zamówienia. Miejsce oraz godziny świadczenia usługi Wychowawcy mogą ulec zmianie w trakcie realizacji projektu.

2. Wymagania:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie przez Wykonawcę następujących wymogów:
– wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjackie) preferowany kierunek: pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku
– przygotowanie pedagogiczne

3. Miejsce świadczenia usługi
Usługa będzie świadczona w placówce opieki w Aleksandrowie Łódzkim

4. Wymiar zajęć

Usługa będzie świadczona w dni robocze, również w okresie ferii zimowych(z wyłączeniem dni wolnych od pracy) w godzinach od 13:00 do 19:00.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub odwołania rozpoznania rynku gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia.

Szacowanie wartości zamówienia prosimy składać do dnia 14.09.2018 do godziny 16:00 osobiście bądź listownie :

Fundacja Rodzice Przyszłości
ul. Moniuszki 4A lok. 211
90-111 Łódź