Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – oligofrenopedagodzy

ciąg znaków RPO kolor

ROZEZNANIE RYNKU

(szacowanie wartości zamówienia)

w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne, w ramach projektu „Integralny rozwój zagrożonych wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci” nr umowy o dofinansowanie projektu: RPLD.09.02.01-10-B018/15-00

Zamawiający:

Fundacja Rodzice Przyszłości
ul. Kopernika 67/69 lok. 14
90-553 Łódź

W ramach procedury rozeznania rynku zamawiający zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny za usługę wychowawcy w placówce opieki dla dzieci w wieku 6-12 lat, w tym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

1. Zakres zamówienia
Usługa wychowawcy dla łącznie 30 dzieci w wieku 6-12 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zakres obowiązków to opieka nad dziećmi przebywającymi w placówce, czuwanie nad ich bezpieczeństwem, pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowaniu się do lekcji na następny dzień, nadrabianiu braków w nauce.

2. Wymagania:
wykształcenie kierunkowe lub podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki

3. Miejsce świadczenia usługi
Usługa będzie świadczona w placówce opieki w Łodzi, przy ul. Jaracza 44/46

4. Wymiar zajęć
Usługa będzie świadczona w dni robocze, również w okresie ferii zimowych i wakacji (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) w godzinach od 13:00 do 19:00.

 

Szacowanie wartości zamówienia prosimy składać do dnia 11.09.2017 do godziny 16:00 osobiście bądź listownie :

Fundacja Rodzice Przyszłości
ul. Moniuszki 4A lok. 211
90-111 Łódź